January 19, 2015

Thông tin NPH ngày 19/01 (2)Nguồn V-Tanker FB

- Nhánh tank mới của Pháp sẽ xuất hiện ở 9.7.
- Các thay đổi của LT trong 9.6 (Super test):

59-16 Buff:
- Buff máu từ 580 lên 590
- Moveshot buff 10, 12% cho xích stock và xích cuối.
- Tháp stock: nòng 57mm reload giảm từ 3s xuống 2,9s, 76mm reload giảm từ 3,7s xuống 3,5s
- Tháp elite : 57mm reload giảm từ 2,8s xuống 2,6s, 76mm reload giảm từ 3,4s > 3,2s, 76mm 54-76T load drum giảm 10s > 9s

WZ-131 Buff:

- Máu tăng 20 hp
- Move shot buff 12, 12,5 cho xích stock và cuối.
- Tháp stock: 76mm autoloader reload buff 8,7s > 8,2s, nòng 85mm reload buffed 5,7s > 5,2s, chính xác buff 0,38 > 0,37
- Tháp elite: 76mm 54-76T autoloader reload buffed 8,7s > 8,2s,
85mm reload buffed 5,7s > 5,2s, chính xác buff 0,38 > 0,37,
85mm 62-85T reload buffed 5,7s > 5,5s,
85mm 64-85T reload buffed 5,7s > 5,5s
100mm 59-100T reload buffed 9,3s > 8,7s, aim buffed 2,9s > 2,7s, chính xác buff 0,39 > 0,38


WZ-132 Buff:

- Máu tăng lần lượt 50-100 cho tháp pháo stock và elite
- Moveshot buff 12,5 % cho xích stock-elite.
- Tháp stock:
85mm 64-85T reload buffed 5,7s > 5,5s
85mm 64-85TG reload buffed 5,7s > 5,5s
100mm 59-100T reload buffed 9,1s > 8,5s
- Tháp elite:
85mm 64-85T reload buffed 5,5s > 5,4s
85mm 64-85TG reload buffed 5,5s > 5,4s
100mm 59-100T reload buffed 8,9s > 8,3s, aim buffed 2,7s > 2,5s, chính xác buffed 0,39 > 0,38, vỡ tâm khi quay tháp giảm 12,5%
100mm 60-100T reload buffed 8,5s > 7,9s, vỡ tâm khi di chuyển giảm 12,5%

Afk Panther

- Hệ số cản xích stock buff 0,8/0,9/2 > 0,8/0,9/1,8
- Hệ số cản xích elite buff 0,7/0,8/1,8 > 0,7/0,8/1,6
- Tầm nhìn tháp stock tăng 390 > 400
- 7,5/5,5 cm Waffe 0725 reload buffed 3,4 > 3,3s
- 10,5 cm Kw.K. L/28 vỡ tâm khi di chuyển giảm 17%.

T21 Buff:

- Máu tăng 10hp
- Hệ số cản xích stock buffed 1/1,2/2,1 > 0,9/1,1/1,9
- Hệ số cản xích elite buffed 0,9/1/1,7 > 0,8/0,9/1,5
- Move shot tăng 12,5% cho xích stock và elite.
- 75mm M3 reload buffed 3,8s > 3,5s, chính xác buffed 0,46 > 0,44
- 6pdr Mk.III chính xác buffed 0,43 > 0,41
- 76mm M1A1 reload buffed 3,8s > 3,3s, chính xác buffed 0,43 > 0,41, vỡ tâm khi di chuyển giảm 25 %
- 76mm M1A2 reload buffed 3,3s > 3,2s, aim buffed 2,3 > 2,1s, vỡ tâm khi di chuyển giảm 17 %

T37 Light Tank - Nerf

- Tháp elite view giảm 390 > 385
- 76mm T94 vỡ tâm khi di chuyển tăng 50 %
- 76mm T91 vỡ tâm khi di chuyển tăng 50 %, chính xác giảm 0,36 >0,38

M41 Walker Bulldog - Nerf

- Tháp stock:
76mm T91 reload nerfed 3,1s > 3,3s
76mm M32 reload nerfed 3,8s > 4,5s
76 mm T91E5 clip reload nerfed 34s > 38s

- Tháp elite:
76mm T91 reload nerfed 3s > 3,3s
76mm M32 reload nerfed 3,3s > 4,1s
76mm T91E5 clip reload nerfed 32s > 36s
76mm M32 Late reload nerfed 3,5s > 4,3s

T71 - Buff:

- Move shot tăng 25 %
- 76mm M1A2 aim buffed 2,3s > 2,1s
- 76mm T185 aim buffed 2,3s > 2,1s

T-54 Light - Buff:

- Máu tăng 50
- Hệ số cản xích stock buffed 0,9/1/1,6 > 0,9/1/1,1
- Hệ số cản xích elite buffed 0,7/0,9/1,4 > 0,7/0,8/1,2
- 100mm D-10T reload buffed 8,2s > 7,6s, aim buffed from 2,9s > 2,7s, vỡ tâm khi di chuyển giảm 33 %
- 100mm D-10T Model 1945 reload buffed 8s > 7,5s, aim buffed 2,3s > 2,2s, vỡ tâm khi di chuyển giảm 33 %.

MT-25 Buff:

Tháp stock:
- 45mm 20K reload buffed 2,1s > 2, aim buffed 2,3s > 2,2s, chính xác buffed 0,46 > 0,44
- 45mm VT-43 reload buffed 2,1s > 2s

Tháp elite:
- 45mm 20K reload buffed 2,1s > 2, aim buffed 2,3s > 2,1s, chính xác buffed 0,46 > 0,44
- 45mm VT-43 reload buffed 2,1s > 2s
- 37mm Sh-37 clip reload buffed 45,7s > 40s
- 57mm ZIS-3 reload buffed 2,7s > 2,4s, aim buffed 2,3s > 2,1s.

No comments:

Post a Comment