January 17, 2015

Thông tin và clip của Т-54 (1945) MT Premium 8 của Liên xô tương lai

Nguồn V-Tanker FBGameplay khá kinh dị T-54 (1945), Med Pre cấp 8 sắp ra mắt của LX
Thân: 120/90/45 (60 degrees UPF, 45 LFP)
Tháp: 180/120/75
Xoay thân: 40 deg/s
Speded: 44/18 km/h
Động cơ: 520hp
Pen: 175/235/50
Dam: 250/250/330
ROF: 7,41
Accuracy: 0,38
Aimtime: 2,6

No comments:

Post a Comment