May 4, 2015

[Replay hay] AMX 30 B .. 10680 Dam

Với 9.7 Việc xuất hiện nhánh tank pháp mới có tier 10 không drum. Clip dưới sẽ là cái nhìn sơ khai cho các bạn đánh giá về AMX 30B.