May 12, 2015

[Replay] T71 - 4k2 damaged, 1852 basic exp [ASIA]

Chia sẻ các bạn replay của _KP_ chơi T71 gây được 4k2 dam và 1852 exp trắng


No comments:

Post a Comment