June 28, 2015

[9.17] J1mB0's Crosshair - Mod tâm ngắm Jimbo


DOWNLOAD


Hướng dẫn: Tải về giải nén ra rồi copy thư mục res_mods vào thư mục chứa game ví dụ
C:\Games\World_of_Tanks


Cụ thể hơn: Link trên sẽ có 3 phiên bản. Vào thư mục English. Copy 2 thư mục gui và scripts dán vào C:\Games\World_of_Tanks\res_mods\0.9.17.0.3

Chú ý: 0.9.17.0.3 là thư mục phiên bản hiện tại của game. Các phiên bản sau làm cũng tương tự vậy.