June 18, 2015

[ReplayVN] M53/M54 - 7822 damg and 1314 basic exp

Chúng ta cùng xem replay bắn pháo xuất sắc của _UItra_Violet_ [VPA]  người mà lần trước thể hiện với M40/M43 nay anh đã lên được M53/M53 nhé.