June 3, 2015

[ReplayVN] RNG of Day #1

CromwellB reset base với nhiều tình huống bất ngờ.Đừng nên dại tông vào E100 bất kể đối phương còn ít máu