June 15, 2015

[ReplayVN] RNG of Day #2 and Replay AMX 13 90 cause 5k3 dmg and 20k WN8


Đầu tiên là clip blind shot chết 212 và T49Tiếp theo là clip 13 90 gây được 5k3 dam và 20k WN8