December 30, 2015

[Sự kiện] 2016 Has Arrived! - Năm 2016 đã tới

[Sự kiện] 2016 Has Arrived!

Bắt đầu 31/12/2015 - 13 giờ VN
Kết thúc 08/01/2016 - 13 giờ VN
Happy New Year! - Chúc mừng năm mới
Mục tiêu:
Nằm trong top 10 kinh nghiệm phe bạn 
Điều kiện:
  • Làm được nhiều lần
Phần thưởng:
  • x2 Kinh nghiệm Kíp Lái