December 21, 2015

[Sự kiện] Christmas Cheers

[Sự kiện] Christmas Cheers

Bắt đầu: 21/12/2015 (Thứ 2) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
Kết thúc: 25/12/2015 Thứ 6) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
Christmas Cheers
Kinh nghiệm cho trận thắng đầu tiên của xe x3
Giảm giá 50% chi phí:
  •  Huấn luyện kíp lái
  •  Học lại kỹ năng cho kíp lái