December 21, 2015

[Sự kiện] March of Nations: Germany

[Sự kiện] March of Nations: Germany

Bắt đầut: 20/12/2015 (Chủ nhật) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
Kết thúc: 25/12/2015 (Thứ 6) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
March of Nations: Germany (Discounts)
Giảm giá 50%:
  •  Tất cả tank thường Đức từ cấp 2-5
Giảm giá 30%:
  • Tất cả tank thường Đức từ cấp 6-7

March of Nations: Tier VIII - X discount
Chú ý: Mức giảm giá này chỉ có hiệu lực từ: 15/12/2015 tới 24/12/2016.
Giảm giá 15%:
  •  Tất cả tank thường từ cấp 8-10