December 24, 2015

[Sự kiệnl] March of Nations: USA

[Sự kiện] March of Nations: USA

Bắt đầu: 25/12/2015  @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
Kết thúc30/12/2015  @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
March of Nations: USA (Discounts)
Giảm 50%:
  •  Tất cả Tăng Mỹ từ cấp II - V
Giảm 30%:
  •  Tất cả Tăng Mỹ từ cấp VI - VII

March of Nations: Tier VIII - X discount
Lưu ý: Giảm giá chỉ có hiệu lực từ 15/12/2015 đến 24/01/2015 
Giảm giá 15%
  •  Tất cả các Tăng  từ cấp VIII - X