January 5, 2016

[CP4] Lịch trình Campaign 4

Xin chào các bạn.

Lịch trình CP 4 sẽ được bố trí như sau:

Giai đoạn 1.
Bắt đầu : 4 giờ sáng ngày 05/01/2016 đến hết ngày 12/01/2016
Thời gian đóng băng chuẩn bị giai đoạn 2 : 4 giờ 13/01/2016 - 4 giờ 14/01/2016

Giai đoạn 2.
Bắt đầu : 4 giờ sáng ngày 14/01/2016 - đến hết ngày 23/01/2016
Thời gian đóng băng chuẩn bị giai đoạn 3 :  4 giờ 24/01/2016 -  4 giờ 26/01/2016

Giai đoạn 3.
Bắt đầu :4 giờ 26/01/2016 - đến hết ngày 04/02/2016
Lượt cuối : 4 giờ 05/02/2016
Kết thúc : 4 giờ 05/02/2016