January 11, 2016

[Sự kiện] Back to Normal

[Sự kiện] Back to Normal

Bắt đầu: 11/01/2015 13 giờ VN
Bắt đầu: 15/01/2015 13 giờ VN

Nhiệm vụ: Back to Normal
Điều kiện:
Nằm trong top 10 phe bạn về điểm kinh nghiệm
Mục tiêu:
  • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
  • x2 Kinh nghiệm kíp lái