January 21, 2016

[Sự kiện] X2 Kinh nghiệm kíp lái

[Sự kiện] X2 Kinh nghiệm kíp lái

Bắt đầu: 22/01/2016 - 13 giờ VN
Kết thúc: 25/01/2016 - 13 giờ VN

Nhiệm vụ: Chúc mừng năm mới!
Mục tiêu:
Nằm trong top 10 kinh nghiệm kiếm được phe bạn.
Điều kiện:
 • Trận đánh ngẫu nhiên, 7v7 (Xếp hạng, không XH), Nhiệm vụ cá nhân và trận đánh pháo đài
 • Thực hiện nhiều lần
Phần thưởng:
 • x2 Kinh nghiệm Xe


Nhiệm vụ: Bài Tây - Quân Rô
Mục tiêu:
Chiến thắng trận đánh ngẫu nhiên và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng hạng nhẹ cấp 4 trở lên.
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm 3 lần.
Phẩn thưởng:
 • 1x Biểu tượng Quân Rô (vĩnh viễn)

Nhiệm vụ: Bài Tây - Quân Cơ
Mục tiêu:
Chiến thắng trận đánh ngẫu nhiên và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng hạng trung cấp 4 trở lên.
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm 3 lần.
Phần thưởng:
 • 1x Biểu tượng Quân Cơ (vĩnh viễn)

Nhiệm vụ: Bài Tây - Quân Bích
Mục tiêu:
Chiến thắng trận đánh ngẫu nhiên và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng hạng nặng cấp 4 trở lên
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm 3 lần.
Phần thưởng:
 • 1x Biểu tượng Quân Bích (vĩnh viễn)

Nhiệm vụ: Bài Tây - Quân Tép
Mục tiêu:
Chiến thắng trận đánh ngẫu nhiên và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Conditions:
 • Sử dụng pháo tự hành cấp 4 trở lên
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm 3 lần
Phần thưởng:
 • 1x Biểu tượng Quân Tép (vĩnh viễn)