May 30, 2016

[9.15] Thông số hoàn chỉnh những thay đổi về Tăng trong bản 9.15

Nguồn: https://ritastatusreport.live/2016/05/29/9-15-complete-list-of-changes/#more-11967


Chú thích: Thông số trong dấu ngoặc là của 9.14 và ngoài là của 9.15

LIÊN XÔ

T-22 MEDIUM

- T-22 medium
 • Sức cản địa hình 0.9 / 1 / 2 ( 0.6 / 0.7 / 1.5 )
 • Xoay xe 40 ( 54 )
 • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 0.12 ( 0.08 / 0.08 )
-Tháp T-22 medium
 • Nòng 100 mm D-54TS
  • Nạp đạn 8.1 ( 7.5 )
  • Thời gian ngắm 2.4 ( 1.9 )
  • Chính xác 0.38 ( 0.33 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 4 / 2 ( 0.08 / 4 / 2 )
 • Nòng 100 mm D-54TS
  • Nạp đạn 8.1 ( 7.5 )
  • Thời gian ngắm 2.4 ( 1.9 )
  • Chính xác 0.38 ( 0.33 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 4 / 2 ( 0.08 / 4 / 2 )

T-43


-Tháp T-43 mod. 1942
 • Giáp Tháp pháo 80 / 80 / 80 ( 80 / 80 / 60 )

A-32

-Tháp A-32
 • Nòng 76 mm L-10U
  • Chính xác 0.44 ( 0.52571428571429 )
  • Đạn УБР-354КБ ( Mới )
  • Đạn BP-350A ( loại bỏ)

T-80

-Tháp T-80
 • Nòng 45 mm 20K
  • Hạ nòng/Nâng nòng -8..+65 ( -6..+25 )
 • Nòng 45 mm VT-42
  • Hạ nòng/Nâng nòng -8..+65 ( -4..+19 )
 • Nòng 45 mm VT-43
  • Hạ nòng/Nâng nòng -8..+65 ( -6..+57 )
 • Nòng 37 mm Automatic SH-37
  • Hạ nòng/Nâng nòng -8..+60 ( -6..+60 )

T-127

-Tháp T-127
 • Giáp Tháp pháo 40 / 30 / 30 ( 40 / 30 / 25 )

T-46

-Thân xe
 • Giáp thân 15 / 15 / 15 ( 22 / 15 / 15 )

BT-7

-Thân xe
 • Giáp thân 20 / 19 / 13 ( 20 / 15 / 13 )

KIROVETS-1

-Giá Mua 10700 ( 100 )

MỸ

T95E6

- T95E6
 • Sức cản địa hình 0.7 / 0.8 / 1.8 ( 0.9 / 1 / 2 )
-Tháp T95E6
 • Nòng 120 mm Nòng T123E6
  • Thời gian ngắm 2 ( 2.3 )
  • Chính xác 0.38 ( 0.4 )

T25 PILOT NUMBER 1

-Giá Mua 7450 ( 100 )

T1 CUNNINGHAM

-Thân xe
 • Giáp thân 9.5 / 6.3 / 6.3 ( 10 / 10 / 10 )
 • Lượng HP 92 ( 84 )
-Tháp Cunningham D2
 • Giáp Tháp pháo 9.5 / 6.3 / 6.3 ( 10 / 10 / 10 )

M56 SCORPION

-Tốc độ tối đa (Tiến/Lùi) 45 / 17 ( 45 / 12 )
- M56 Scorpion
 • Vỡ tâm khi bắn 0.28 / 0.28 ( 0.32 / 0.32 )
-Tháp M56 Scorpion
 • Nòng 90 mm Nòng M54
  • Thời gian ngắm 1.9 ( 2 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.1 / 3.5 / 2 ( 0.14 / 3.5 / 2 )

T67

-Thân xe
 • Giáp thân 12.7 / 12.7 / 12.7 ( 21.8 / 19 / 13 )
-Tháp T49
 • Giáp Tháp pháo 19.1 / 19.1 / 19.1 ( 21.8 / 13 / 13 )
-Tháp T67
 • Giáp Tháp pháo 25.4 / 12.7 / 12.7 ( 25 / 19 / 13 )

ANH

CENTURION MK. I

-Thân xe
 • Giáp thân 76.2 / 50.8 / 38.1 ( 76 / 51 / 38 )
-Tháp Centurion Mk. I
 • Giáp Tháp pháo 127 / 76.2 / 76.2 ( 127 / 76 / 76 )
-Tháp Centurion Mk. III
 • Giáp Tháp pháo 152.4 / 88.9 / 88.9 ( 165 / 112 / 112 )

AC 4 EXPERIMENTAL

-Giá Mua 3550 ( 100 )

CHALLENGER

- Challenger
 • Xoay xe 28 ( 26 )
 • Vỡ tâm khi bắn 0.24 / 0.26 ( 0.28 / 0.28 )
- Avenger
 • Vỡ tâm khi bắn 0.22 / 0.24 ( 0.26 / 0.26 )
-Tháp Challenger
 • Nòng OQF 17-pdr AT Nòng Mk. VII
  • Nạp đạn 4.4 ( 4.5 )
  • Chính xác 0.32 ( 0.34 )
-Tháp Avenger
 • Nòng OQF 17-pdr AT Nòng Mk. VII
  • Nạp đạn 3.9 ( 4.1 )
  • Thời gian ngắm 1.6 ( 1.7 )
  • Chính xác 0.3 ( 0.33 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.08 / 3.5 / 2 ( 0.1 / 3.5 / 2 )

ACHILLES

- Achilles IIC
 • Vỡ tâm khi bắn 0.22 / 0.24 ( 0.23 / 0.23 )
-Tháp Achilles Duck Bill
 • Nòng OQF 17-pdr AT Nòng Mk. VII
  • Nạp đạn 4.4 ( 4.6 )
  • Chính xác 0.32 ( 0.33 )

NHẬT

STA-1

-Tháp STA-1
 • Nòng 90 mm Rifled Nòng
  • Chính xác 0.38 ( 0.37 )
  • Đạn M318A1
   • Độ xuyên 190 / 212 ( 174 / 185 )
-Tháp STA-3
 • Nòng 90 mm Rifled Nòng
  • Nạp đạn 7.7 ( 7.5 )
  • Chính xác 0.38 ( 0.37 )
  • Đạn M318A1
   • Độ xuyên 190 / 212 ( 174 / 185 )

STA-2

-Tháp STA-2
 • Nòng 90 mm Rifled Nòng
  • Nạp đạn 7.5 ( 7.1 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.1 / 3 / 2 ( 0.1 / 3.5 / 2 )
  • Đạn M318A1
   • Độ xuyên 190 / 212 ( 174 / 185 )

TYPE 5 HEAVY

-Tốc độ tối đa (Tiến/Lùi) 25 / 11 ( 25 / 10 )
-Thân xe
 • Lượng HP 2320 ( 2240 )
- Type 5 Heavy
 • Vỡ tâm khi bắn 0.18 / 0.2 ( 0.24 / 0.24 )
-Tháp Type 5 Heavy
 • Lượng HP 580 ( 560 )
 • Nòng 14 cm/50 3rd Year Type
  • Nạp đạn 17.1 ( 17.7 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 4 / 2 ( 0.14 / 4 / 2 )
 • Nòng 14 cm/50 3rd Year Type
  • Nạp đạn 17.1 ( 17.7 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 4 / 2 ( 0.14 / 4 / 2 )

TYPE 4 HEAVY

-Tốc độ tối đa (Tiến/Lùi) 25 / 10 ( 20 / 10 )
- Type 4 Heavy Kai
 • Sức cản địa hình 1.1 / 1.2 / 1.8 ( 1.3 / 1.4 / 2 )
-Tháp Type 4 Heavy
 • Nòng 14 cm/50 3rd Year Type
  • Nạp đạn 19.8 ( 20.8 )

O-I

-Thân xe
 • Lượng HP 760 ( 776 )
- O-I
 • Xoay xe 16 ( 20 )
- O-I Kai
 • Xoay xe 18 ( 22 )
 • Vỡ tâm khi bắn 0.2 / 0.22 ( 0.18 / 0.18 )
-Tháp O-I
 • Lượng HP 190 ( 194 )
 • Nòng 10 cm Cannon Type 92
  • Nạp đạn 12 ( 11.1 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.16 / 3 / 2 ( 0.14 / 3 / 2 )
 • Nòng 15 cm Howitzer Type 96
  • Nạp đạn 26 ( 25 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.18 / 4 / 2 ( 0.16 / 4 / 2 )

HEAVY TANK NO. VI

-Tháp Heavy Tank No. VI
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr. 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

O-I EXPERIMENTAL

- O-I Experimental
 • Xoay xe 20 ( 22 )
 • Vỡ tâm khi bắn 0.22 / 0.24 ( 0.22 / 0.22 )
- O-I Experimental Kai
 • Xoay xe 22 ( 24 )
 • Vỡ tâm khi bắn 0.2 / 0.22 ( 0.2 / 0.2 )
-Tháp O-I Experimental
 • Nòng 12 cm Short Barrel 
  • Nạp đạn 10.5 ( 9.6 )
  • Thời gian ngắm 2.9 ( 2.6 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.18 / 4 / 2 ( 0.14 / 4 / 2 )
 • Nòng 7.5 cm Tank Nòng Type 3
  • Nạp đạn 3.6 ( 3.5 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.14 / 4 / 2 ( 0.12 / 4 / 2 )
 • Nòng 7.5 cm Tank Nòng Type 5
  • Nạp đạn 3.7 ( 3.6 )
  • Thời gian ngắm 2.3 ( 2.2 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 4 / 2 ( 0.1 / 4 / 2 )
 • Nòng 10 cm Cannon Type 14
  • Nạp đạn 10 ( 9.7 )
  • Thời gian ngắm 2.8 ( 2.6 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.18 / 4 / 2 ( 0.16 / 4 / 2 )

TYPE 95 HEAVY

-Thân xe
 • Lượng HP 352 ( 344 )
-Tháp Type 95
 • Lượng HP 88 ( 86 )
 • Nòng 7 cm Gun Type 94
  • Thời gian ngắm 2.3 ( 2.9 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 4 / 2 ( 0.16 / 4 / 2 )
 • Nòng 7.5 cm Tank Gun Type 99
  • Nạp đạn 3.3 ( 3.4 )
  • Thời gian ngắm 2.3 ( 2.5 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.1 / 4 / 2 ( 0.14 / 4 / 2 )

TYPE 91 HEAVY

- Dai-chi Osaka Sensha
 • Vỡ tâm khi bắn 0.22 / 0.22 ( 0.26 / 0.26 )
- Type 91 Heavy
 • Vỡ tâm khi bắn 0.2 / 0.2 ( 0.24 / 0.24 )
-Tháp Type 91 Heavy
 • Nòng 7 cm Nòng Type 94
  • Nạp đạn 4 ( 4.2 )
  • Thời gian ngắm 2.6 ( 2.8 )
  • Chính xác 0.48 ( 0.52 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 4 / 2 ( 0.16 / 4 / 2 )
 • Nòng 47 mm Nòng Type 1
  • Nạp đạn 2.1 ( 2.2 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 4 / 2 ( 0.16 / 4 / 2 )

ĐỨC

INDIEN-PANZER

-Tháp Indien-Panzer
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

VK 30.02 (D)

-Tháp VK 30.02 (D) Schmalturm
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

VK 30.01 (P)

-Thân xe
 • Giáp thân 75 / 62 / 40 ( 75 / 60 / 40 )
-Tháp Porsche Typ 100
 • Giáp Tháp pháo 80 / 80 / 80 ( 80 / 60 / 60 )
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )
-Tháp VK 30.01 (P) Krupp Turm
 • Giáp Tháp pháo 100 / 80 / 80 ( 100 / 82 / 82 )
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

PZ.KPFW. V/IV ALPHA

-Tier 5 ( 6 )
-Thân xe
 • Lượng HP 416 ( 656 )
- Pz.Kpfw. V/IV
 • Level 5 ( 6 )
 • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 0.16 ( 0.18 / 0.18 )
-Tháp Pz.Kpfw. V/IV
 • Nòng 7,5 cm Kw.K. 40 L/48
  • Hạ nòng/Nâng nòng -8..+20 ( -4..+20 )
  • Thời gian ngắm 2 ( 2.3 )
  • Chính xác 0.37 ( 0.39 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.08 / 3.5 / 2 ( 0.08 / 4 / 2 )
 • Lượng HP 104 ( 164 )

PZ.KPFW. III AUSF. K

-Giá Mua 2200 ( 1250 )

PZ.KPFW. V/IV

-Level 5 ( 6 )
-Thân xe
 • Lượng HP 416 ( 656 )
- Pz.Kpfw. V/IV
 • Level 5 ( 6 )
 • Vỡ tâm khi bắn 0.12 / 0.16 ( 0.18 / 0.18 )
-Tháp Pz.Kpfw. V/IV
 • Nòng 7,5 cm Kw.K. 40 L/48
  • Hạ nòng/Nâng nòng -8..+20 ( -4..+20 )
  • Thời gian ngắm 2 ( 2.3 )
  • Chính xác 0.37 ( 0.39 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.08 / 3.5 / 2 ( 0.08 / 4 / 2 )
 • Lượng HP 104 ( 164 )

PZ.KPFW. 38 (T)

-Tháp Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G
 • Giáp Tháp pháo 50 / 30 / 25 ( 25 / 15 / 15 )

VK 45.02 (P) AUSF. A

-Tháp VK 45.02 (P) Ausf. A
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )
-Tháp VK 45.02 (P) Ausf. A Schwerer Turm
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

TIGER (P)

-Tháp Tiger (P) Turm Nr. 1
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )
  • 3D model
-Tháp Tiger (P) Neuer Turm
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

TIGER I

-Tháp Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )
-Tháp Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

VK 45.03

-Giá Mua 7700 ( 4700 )
-Thân xe
 • Lượng HP 1120 ( 1200 )
 • Tháp VK 45.03
  • Lượng HP 280 ( 300 )
  • Nòng 8,8 cm Kw.K. 43 L/71
   • Nạp đạn 8.4 ( 8.2 )
   • Thời gian ngắm 2.2 ( 2.5 )
  • Nòng 8,8 cm Kw.K. 43 L/71
   • Nạp đạn 8.4 ( 8.2 )
   • Thời gian ngắm 2.2 ( 2.5 )

TIGER I L/56

-Tháp Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

VK 36.01 (H)

-Tháp Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2
 • Nòng 8,8 cm Kw.K. 36 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

WAFFENTRÄGER AUF E 100

 • Tháp Waffenträger auf E 100
  • Nòng 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 ( Mới )
  • Nòng 12,8 cm Kanone L/61 ( loại bỏ)
  • Nòng 15 cm Pak L/38 ( loại bỏ)
 • Động cơ #germany:engine_vk4502p ( Mới )
 • Động cơ Maybach Neues Projekt ( loại bỏ)
 • Radio #germany:radio_vk4502p ( Mới )
 • Radio 10WSc ( loại bỏ)

GRILLE 15

-Giá Mua 6100000 ( 100 )
- Grille 15
 • Xoay xe 24 ( 26 )
 • Vỡ tâm khi bắn 0.26 / 0.3 ( 0.24 / 0.24 )
-Tháp Grille 15
 • Nòng 15 cm Pak L/63
  • Nạp đạn 16.5 ( 15 )
  • Thời gian ngắm 1.5 ( 2.3 )
  • Vỡ tâm khi bắn 0.4 / 4 / 2 ( 0.2 / 4 / 2 )

KANONENJAGDPANZER

- Kanonenjagdpanzer
 • Vỡ tâm khi bắn 0.24 / 0.24 ( 0.2 / 0.2 )
-Tháp Kanonenjagdpanzer
 • Nòng 90 mm Rheinmetall DM1
  • Thời gian ngắm 1.8 ( 2 )
  • Đạn DM13A1
   • Tốc độ 1030 ( 805 )
   • Độ xuyên 202 / 238 ( 189 / 212 )

JAGDPANTHER

 • Tháp Jagdpanther
  • Nòng 8,8 cm Pak L/56
   • Đạn Pzgr 39
    • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

NASHORN

-Tháp Nashorn
 • Nòng 8,8 cm Pak L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

JAGDPANZER IV

 • Tháp Jagdpanzer IV
  • Nòng 8,8 cm Pak L/56
   • Đạn Pzgr 39
    • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

PZ.SFL. IVC

-Tháp Pz.Sfl. IVc Flak 37
 • Nòng 8,8 cm Flak 37 L/56
  • Đạn Pzgr 39
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

FRENCH

AMX 13 90

-Thân xe
 • Giáp thân 50 / 20 / 15 ( 40 / 20 / 15 )
-Tháp FL 10 Type D
 • Nòng 75 mm SA50
  • Hạ nòng/Nâng nòng -6..+12 ( -6..+13 )
 • Nòng 90 mm F3
  • Hạ nòng/Nâng nòng -6..+12 ( -6..+13 )

CZECH

TVP VTU KONCEPT

-Tháp TVP VTU Koncept
 • Nòng 8,8 cm vz. 37N
  • Đạn Vz. 39N OPG
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )
-Tháp T 40
 • Nòng 8,8 cm vz. 37N
  • Đạn Vz. 39N OPG
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

ŠKODA T 40

-Tháp Škoda T 40
 • Nòng 8,8 cm Vz. 37N
  • Đạn Vz. 39N OPG
   • Độ xuyên 129 / 145 ( 117 / 132 )

CHINA

59-PATTON

-Tốc độ tối đa (Tiến/Lùi) 50 / 20 ( 50 / 16 )
-Tháp 59-Patton
 • Nòng 90 mm Nòng M41
  • Nạp đạn 7.5 ( 7.6 )
  • Thời gian ngắm 2.3 ( 2.5 )
  • Chính xác 0.36 ( 0.38 )
 • Nòng 90 mm Nòng M41
  • Nạp đạn 7.5 ( 7.6 )
  • Thời gian ngắm 2.3 ( 2.5 )
  • Chính xác 0.36 ( 0.38 )

WZ-131

-Tháp 132B
 • Giáp Tháp pháo 45 / 30 / 20 ( 45 / 35 / 20 )

TYPE 62

-Tháp Type 62
 • Giáp Tháp pháo 45 / 30 / 20 ( 45 / 35 / 20 )

112

-Giá Mua 10500 ( 12250 )

XE MỚI

 • Tăng hạng trung của Đức Pz.Kpfw. V Berge-Panther ( Mới )
 • Tăng hạng trung của Đức Pz.Kpfw. V Berge-Panther Alpha ( Mới )
 • Tăng hạng nhẹ của Mỹ T71 CMCD ( Mới )
 • Tăng hạng nặng của Liên Xô Оbject 268 Variant 5 ( Mới )
 • Tăng hạng nặng của Liên Xô КV-4 Kreslavsky ( Mới )
 • Tăng hạng nhẹ của Liên Xô Т-45 ( Mới )

No comments:

Post a Comment