June 25, 2016

[9.15.1] Hình ảnh tank HD được cải tiến chất lượng: Tortoise, M103 và Hellcat

Ở bản 9.15.1 sắp tới, có 3 tank HD cũ trước đây được cải tiến lại về chất lượng đồ họa, cũng có thể có cả thay đổi về giáp, 3 tank đó bao gồm Tortoise ( TD cấp 9 của Anh ), M103 ( HT cấp 9 của Mĩ ), Hellcat (TD cấp 6 của Mĩ )
Hình ảnh của Tortoise:
Hình ảnh của M103:
Hình ảnh của Hellcat:
No comments:

Post a Comment