June 10, 2016

[Sandbox] Tin mới về sandbox

Nguồn: https://ritastatusreport.live/2016/06/10/sandbox-update-2/

Có một cập nhật nhỏ về sever sandbox. Theo lời Storm thì thời gian đầu WG sẽ làm việc với tier 10 trước sau đó dần dần xử lý tier thấp hơn trong việc cân bằng các xe. Tất cả chỉ có vậy :)


No comments:

Post a Comment