July 7, 2016

[Sự kiện] Rinh T-44-100 (R) về xưởng


T-44-100 (P) là tăng premium hạng trung cấp 8 của liên xô. Khi tham gia sự kiện này các bạn có thể miễn phí rinh em nó về xưởng miễn là thỏa mãn các điều kiện dưới đây. Tích lũy đủ 150.000 thiệt hại và phá hủy đủ 150 xe khi sử dụng xe của mỗi nước. Tính ra là 1.200.000 thiệt hại và phá hủy 1200 xe.  Xem thông số của T-44-100 (R) ở đây

[Sự kiện] Rinh T-44-100 (P) về xưởng

Bắt đầu : 08/07/2016 - 12h50 giờ VN
Kết thúc: 05/08/2016 - 12h50 giờ VN

Nhiệm vụ: Marathon T-44-100 (P)
Mục tiêu:
Hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây:
 • Marathon T-44-100 (P) - Japan
 • Marathon T-44-100 (P) - USSR
 • Marathon T-44-100 (P) - China
 • Marathon T-44-100 (P) - France
 • Marathon T-44-100 (P) - Germany
 • Marathon T-44-100 (P) - USA
 • Marathon T-44-100 (P) - UK
 • Marathon T-44-100 (P) - Czech
Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 •  T-44-100 (P)
 •  1x Chỗ trống xưởng xe


Nhiệm vụ: T-44-100 (P) - Japan
Mục tiêu:
Gậy 150.000 thiệt hại và phá hủy 150 xe ở trận đánh ngẫu nhiên
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng Nhật cấp 5 trở lên 
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm chiến đấu (1 giờ) + 50%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm kíp lái (1 giờ) + 200%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm tự do (1 giờ) + 200%

Nhiệm vụ: T-44-100 (P) - USSR
Mục tiêu:
Gậy 150.000 thiệt hại và phá hủy 150 xe ở trận đánh ngẫu nhiên
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng Liên xô cấp 5 trở lên 
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm chiến đấu (1 giờ) + 50%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm kíp lái (1 giờ) + 200%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm tự do (1 giờ) + 200%

Nhiệm vụ: T-44-100 (P) - China
Mục tiêu:
Gậy 150.000 thiệt hại và phá hủy 150 xe ở trận đánh ngẫu nhiên
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng Trung Quốc cấp 5 trở lên 
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm chiến đấu (1 giờ) + 50%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm kíp lái (1 giờ) + 200%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm tự do (1 giờ) + 200%

Nhiệm vụ: T-44-100 (P) - France
Mục tiêu:
Gậy 150.000 thiệt hại và phá hủy 150 xe ở trận đánh ngẫu nhiên
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng Pháp cấp 5 trở lên 
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm chiến đấu (1 giờ) + 50%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm kíp lái (1 giờ) + 200%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm tự do (1 giờ) + 200%

Nhiệm vụ: T-44-100 (P) - Germany
Mục tiêu:
Gậy 150.000 thiệt hại và phá hủy 150 xe ở trận đánh ngẫu nhiên
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng Đức cấp 5 trở lên 
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm chiến đấu (1 giờ) + 50%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm kíp lái (1 giờ) + 200%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm tự do (1 giờ) + 200%

Nhiệm vụ: T-44-100 (P) - USA
Mục tiêu:
Gậy 150.000 thiệt hại và phá hủy 150 xe ở trận đánh ngẫu nhiên
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng Mỹ cấp 5 trở lên 
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm chiến đấu (1 giờ) + 50%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm kíp lái (1 giờ) + 200%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm tự do (1 giờ) + 200%

Nhiệm vụ: T-44-100 (P) - UK
Mục tiêu:
Gậy 150.000 thiệt hại và phá hủy 150 xe ở trận đánh ngẫu nhiên
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng Anh cấp 5 trở lên. 
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm chiến đấu (1 giờ) + 50%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm kíp lái (1 giờ) + 200%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm tự do (1 giờ) + 200%

Nhiệm vụ: T-44-100 (P) - Czech
Mục tiêu:
Gậy 150.000 thiệt hại và phá hủy 150 xe ở trận đánh ngẫu nhiên
Điều kiện:
 • Sử dụng tăng Tiệp khắc cấp 5 trở lên 
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm chiến đấu (1 giờ) + 50%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm kíp lái (1 giờ) + 200%
 • 3x 'Trợ cấp kinh nghiệm tự do (1 giờ) + 200%

No comments:

Post a Comment