January 27, 2017

LTG - Light Tank Liên Xô cấp 7 - Hình ảnh

Khi nhánh LT mở rộng lên tier 10 thì LT tier 8 cũ sẽ được đẩy lên 9.

 LTG là ứng cử viên LT tier 7 của LX.

No comments:

Post a Comment