January 27, 2017

Thông số của LT cấp 7 sau khi mở rộng LT lên 10

Liên xô sẽ có 1 light tăng cấp 7 mới.
SP I C sẽ mất drum
AMX 13 75 sẽ bị giảm số đạn trong băng.
WZ-131.
Cấp: LT-7
Sức chống cự: 900
Tốc độ tối đa: 60 / -23 km / h
Xoay thân: 54 °/s
Xoay tháp: 48 °/s
Tầm nhìn: 390 m
Giáp thân: 35 / 20 / 20 mm
Giáp tháp pháo: 45 / 30 / 20 mm
Sát thương: 200 / 200 / 320
Độ xuyên: 159 / 230 / 43 mm
Nạp đạn: 7,5 s
Chính xác: 0,36
Thời gian ngắm: 2,5 s

AMX 13 75.
Cấp: LT-7
Sức chống cự: 850
Tốc độ tối đa: 61 / -23 km / h
Xoay thân: 42 °/s
Xoay tháp: 46 °/s
Tầm nhìn: 390 m
Giáp thân: 50 / 20 / 15 mm
Giáp tháp pháo: 40 / 20 / 20 mm
Sát thương: 135 / 135 / 175
Độ xuyên: 144 / 202 / 38 mm
Nạp đạn (theo băng): 14,0 s
Nạp đạn giữa các viên: 1,8 s
Số đạn trong băng: 4
Chính xác: 0,38
Thời gian ngắm: 2,0 s
LTG.

Cấp: LT-7
Sức chống cự: 880
Tốc độ tối đa 72 / -20 km / h
Xoay thân: 48 °/s
Xoay tháp: 48 °/s
Tầm nhìn: 390 m
Giáp thân: 40 / 40 / 40 mm
Giáp tháp pháo: 110 / 80 / 80 mm
Sát thương: 180 / 180 / 300
Độ xuyên: 144 / 194 / 44 mm
Nạp đạn: 6,0 s
Chính xác: 0,38
Thời gian ngắm: 2,3 s
SP. 1C.
Cấp: LT-7
Sức chống cự: 880
Tốc độ tối đa: 58 / -22 km / h
Xoay thân: 44 °/s
Xoay tháp: 44 °/s
Tầm nhìn: 400 m
Giáp thân: 10 / 10 / 10 mm
Giáp tháp pháo: 15 / 10 / 10 mm
Sát thương: 240 / 240 / 320
Độ xuyên: 158 / 210 / 45 mm
Nạp đạn: 10,0 s
Chính xác: 0,36
Thời gian ngắm: 2,2 s
T71.
Cấp: LT-7
Sức chống cự: 840
Tốc độ tối đa: 64 / -23 km / h
Xoay thân: 56 °/s
Xoay tháp: 42 °/s
Tầm nhìn: 400 m
Xoay thân: 25 / 22 / 19 mm
Xoay tháp: 22 / 22 / 22 mm
Sát thương: 150 / 150 / 185
Độ xuyên: 145 / 210 / 38 mm
Nạp đạn (theo băng): 20,0 s
Nạp đạn giữa các viên: 2,0 s
Số đạn trong băng: 6
Chính xác: 0,39
Thời gian ngắm: 2,1 s

No comments:

Post a Comment