March 10, 2017

[Sự kiện] Marathon of March: T25 Pilot

[Sự kiện] Marathon of March: T25 Pilot

Bắt đầu: 12/03/2017 - 13h giờ VNKết thúc: 27/03/2017 - 13h giờ VN

AnchorMarathon of March: Xe premium T25 Pilot là phần thưởng của chuỗi 13 nhiệm vụ


  • Nhiệm vụ: Lấy T25 Pilot
Mô tả:
Thu thập 13 token  'T25 Pilot Marathon' 
Điều khiện:
  • Mỗi tài khoản chỉ được 1 lần
Phần thưởng:
  •  T25 Pilot (kíp lái  100% )
  •  1x Chỗ trống xưởng xe

Danh sách nhiệm vụ ( 1 ngày sẽ có 1 yêu cầu nhiệm vụ riêng, làm suốt 13 ngày)


  • Nhiệm vụ 1: Của ngày 21/03 - #12

Chú ý: Nhiệm vụ chỉ khả dụng từ 23~24/03

Mô tả: 
Top 5 kinh nghiệm phe bạn
Thắng trận đánh
Làm vậy 10 lần


Điều kiện:
  • Sử dụng xe cấp 4 trở lên
  • Mỗi tài khoản chỉ làm 1 lần
Phần thưởng:
  • x1  Trợ cấp tăng kinh nghiệm chiến đấu